• Pedagogisch beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

  • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Veiligheid & gezondheid

Veiligheid en gezondheid vormen het belangrijkste uitgangspunten voor ons als kinderopvang.

Kinderopvang Engeltjes volgt ten aanzien van veiligheid en gezondheid de wettelijke eisen die opgesteld zijn voor de kinderopvang. Wij hebben een inventarisatiemodel die per ruimte de mogelijke gevaren van nalatigheid in kaart brengt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval zich voor zou kunnen doen, de gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen, de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het ongeval en wie verantwoordelijk is om het ongeval te voorkomen. Deze inventarisatie wordt jaarlijks afgenomen en indien nodig worden alle maatregelen genomen om de veiligheid nog meer te verbeteren.

Onderdeel van deze aanpak is ons:

  • Veiligheids- en Gezondheidsbeleid
  • Ziektebeleid
  • Privacyreglement
  • Klachtenreglement
  • Protocol cameratoezicht

Cameratoezicht bij Kinderopvang Engeltjes

Bij Kinderopvang Engeltjes hebben we ervoor gekozen om als onderdeel van uitvoering van het vier-ogen-principe eveneens gebruik te maken van toezicht door middel van camera’s. Op het momenten dat er één beroepskracht op de groep aanwezig is kan er ten alle tijden meegekeken worden via de camera’s.

De camera’s hangen zichtbaar in groepsruimtes, buitenspeelplaats, in de ingang en voor de ingang. Om de privacy en veiligheid van kinderen te waarborgen, is de aankleedcommode waarop kinderen verschoond, aan- en uitgekleed worden NIET in beeld.

Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. Hiervoor hebben wij het protocol cameratoezicht opgesteld. Het protocol waarborgt het recht op privacy van kinderen, ouders, medewerkers en bezoekers en biedt het wettelijk kader waarbinnen transparantie, veiligheid en kwaliteit d.m.v. de inzet van camera’s bevorderd kan worden.

Contactformulier

U kunt via het contactformulier uw vraag aan ons stellen. U kunt ook via dit formulier een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.